تاییدیه محصولات خدمات

تاییدیه انجام عملیات لوله مغزی سیار
تاییدیه رشته تکمیلی درون چاهی 5000 پام به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
تاییدیه 2 مجموعه رشته تکمیلی درون چاهی 10000 پام به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
تاییدیه عملیات رانش رشته تکمیلی درون چاهی در چاه اهواز به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت طراحی، مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان (دمیکو) تعلق دارد.