محصولات و خدمات رشته های تکمیلی درون چاهی

در چاه های گازی یا مناطق نفتی حاوی مواد خورنده برای جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی لوله جداری چاه از طریق لوله های مغزی؛ رشته های تکمیلی درون چاهی؛ استخراج انجام می گیرد چرا که در صورت پوسیده شدن و خوردگی ،این لوله ها قابل تعویض است در صورتی که اگر لوله جداری تولید دچار خوردگی و پوسیدگی شد به دلیل سیمان شدن پشت آن قادر به تعویض آن نیستیم و در نتیجه عملیات تعمیری پر هزینه را به دنبال خواهد داشت؛

Sliding Side Door

Safety Valve

Travel Joint

Lock Mandrel

تجهیزات جانبی رشته های تکمیلی درون چاهی

Fluted Swage

Re-Entry Guide

FlutedCasingSub

TUBING CROSS OVER

TOP NO GO LANDING NIPPLE

Bottom NO GO LANDING NIPPLE

Flow Coupling

Mill Out Extension

Perforated Pop Joint

© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت طراحی، مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان (دمیکو) تعلق دارد.