Demico Mud Balance

 DEMICO Mud Balance یک روش ساده برای تعیین دقیق چگالی گل ارائه می دهد.

مزیت برجسته آن ها این است که دمای گل حفاری بر دقت قرائت ها تأثیر نمی گذارد.

ساختار بادوام DEMICO Mud Balance آن را برای استفاده در میدان های نفتی ایده آل می سازد.

علیرغم حساسیت آن ، شامل هیچ قطعه ای که به راحتی قابل شکستن باشد؛ نمی شود.