Fluted Swage

این تجهیز در شرکت دمیکو با سایزهای مختلف مطابق جدول زیر تولید می شود.

FLUTED SWEDGE

#

size

THREAD CONNECTION

Material

Working Pressure

1

9-5/8” x 7” x 5.5”

7” , 29-32PPF NEW VAM P/P

4140 or 13Cr

5000 Psi

2

9-5/8” x 7” x 4.5”

7” , 29-32PPF NEW VAM P/P

3

9-5/8” x 7” x 3.5”

7” , 29-32PPF NEW VAM P/P

4

7” x 5” x 4.5”

5” , 18PPF NEW VAM P/P

5

7” x 4.5” x 3.5”

5”,18PPF NEW VAM PIN x 4.5”,13.5PPF NEW VAM PIN

6

9-5/8” x 7” x 4.5”

7” , 32PPF NEW VAM P/P

10000 Psi

7

7” x 5” x 4.5”

5” , 20.3PPF NEW VAM P/P

8

7” x 4.5” x 3.5”

5”,20.3PPF NEW VAM PIN

© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت طراحی، مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان (دمیکو) تعلق دارد.